DeltaDoc via Key2Belastingen WMS

DeltaDoc via Key2Belastingen WMS

Een DeltaDocs document kan ook gekoppeld worden aan een WMS Procedure in Key2Belastingen. Zo kan de module ingezet worden om uw voor gedefinieerde documenten te openen in uw werkproces. In deze handleiding wordt beschreven hoe deze koppeling gemaakt moet worden. Kennis van WMS is vereist om een document te kunnen toevoegen aan een procedure.

1 – Aanmaken document stap

Deze stap wordt gekoppeld als stapovergang aan stap voor openen van het document.

2 – Aanmaken actie-DB

Maak een database actie volgens onderstaande voorbeeld script , Script kan naar wens worden aangepast. Via dit script wordt het soort document toegevoegd aan de correspondentie tabel van DeltaDocs en de object_key van de stap wordt gevuld met het correspnr van het document zodat DeltaDocs weet welk document geopend moet worden.

Declare
r_crsp crsp_correspondentie%rowtype;
r_krsp ghg_corresp%rowtype;
l_correspnr number(12);
Begin
r_krsp := ghg_krsp.selecteer(:OBJECT_KEY_WPRC);

r_crsp.briefcode   := 1076;
r_crsp.subjectnr   := r_krsp.subjectnr;

insert into crsp_correspondentie values r_crsp
returning correspnr into l_correspnr;

update wms_stap
set    object_key = l_correspnr
where  stapnr = (select stapnr_vorig from wms_stap where stapnr = :stapnr);
end;

3 – Aanmaken actie-DB stap

4 – Overgang 

Aan de document stap moet de actie-DB gekoppeld worden als stap tijdens uitvoeren. En de stap die uitgevoerd moet worden na het open van het document.